Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
ÇED Hakkındaki Bilgiler

ÇED SÜRECİNDEKİ PROSEDÜRLER

 

 

ÇED GÖRÜŞÜ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ:


Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir.
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Çevre Kanununun 10.maddesi “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.” hükmündedir.

BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ:

ÇED Yönetmeliği kapsamında;
Gerçekleştirilmesi planlanan projeye ait inşaat çalışmaları, diğer tesisat ya da planların uygulanması çalışmaları; projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan yada dolaylı olarak, kısa ve uzun dönem de geçici veya kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikler; projeden etkilenecek alanı baz alarak projenin çevresel etkisinin önemine göre;

• EK-I listesinde yer alan projeler
• EK-II listesinde yer alan projeler
• Yönetmelik Kapsamı dışında kalan projeler olmak üzere


DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ

PROJE ÖZETİ ÖRNEĞİ

TAAHHÜTNAME

 

 

ÇED Muafiyet Başvurusunda  İstenen Evraklar

1.     * Dilekçe

2.     *  İş Akım Şeması

3.     * Proje Özeti

  

ÇED Görüşü için İstenen Evraklar

1.     * Dilekçe

2.     * İş Akım Şeması

3.     * Proje Özeti

4.     * İmza  Sirküs

 

Proje Tanıtım Dosyası için istenen belgeler

1.     * Dilekçe

2.     * İmza Sirküsü

3.     * Vekaletname

4.     * Proje Bedeli Dekontu

5.     * 3 Adet Proje Tanıtım Dosyası ve 2 adet pdf formatında dosya CD si

 

 

ÇED İSTATİSTİKLERİ

 

ÇED KARARLARI