Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Görev ve Yetkiler

        10.07.2018 Tarih ve 30474 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2/7/2018 tarih ve 703 sayılı KHK. ile 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılmış ve anılan birimin vesayet yetkisine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığında ve/veya İçişleri Bakanında kalması; Bunun dışında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanına devredilmesi hükme bağlanmıştır.

 

        Görevlerin yürütülmesinde Merkez Teşkilatı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) ile İlimizdeki İdareler (Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile  Belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri)  arasında koordinasyonu sağlamanın yanında, 

 

        Yerel Yönetimler ile Valiliklerin (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü)  talimatlar uyarınca yazışabilmesi; yerel yönetimlerle ilgili Bakanlığımız uhdesinde bulunan görev, yetki ve sorumlulukların etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi, takibinin yapılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; bunun yanında vatandaşın taşrada hizmet alma noktasında kolayca muhatap bulabilmesi bakımından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin altında  “Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.

 

        (1) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine istinaden imzalanan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görevlerinin Devir ve Tasfiyesine İlişkin Protokol ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğuna bırakılan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 2560 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile hizmetler gereği; 

            a) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili Valiliğe gönderilen her türlü karar ve talepler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

            b) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin hukuki konulardaki görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa iletmek,

            c) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirerek Bakanlığa iletmek,

            ç) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili olup mevzuat gereğince Valilik ve Kaymakamlık tarafından görülmesi gereken iş ve işlemler ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

 

            Şubemizin görevleri arasında bulunmaktadır.