Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Gerçekleştirilecek İşlemler için Gerekli Evraklar

GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLARKONTÖR YÜKLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Herhangi bir T.C. Halk Bankası şubesine gidilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi adına Ücret Tipi Kodu:19, Ücret sıra no:101 (Belgelendirme gelirleri) hesabına yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

 

 

YİBF FESİH İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü''ne verilecektir)

DENETÇİ İŞE BAŞLAMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Denetçi Taahhütnamesi

 • Denetçi Belgesi Fotokopisi

 • İmza Beyanı

 • T.C. Kimlik numarası

 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

KONTROL ELEMANI İŞE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Kontrol Elemanı Taahhütnamesi

 • İmza Beyanı

 • T.C. Kimlik numarası

 • İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *

 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

 • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti

 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

DENETÇİ İSTİFA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü)

KONTROL ELEMANI İSTİFA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE


YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN;

 

1-      Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı)

2-      Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *

3-      Yapı Denetim İzin Belgesi vize ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)

• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve vize için yatırıldığı belirtilecek.

4-      Mevcut Ortakların Sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Beyanı veya Adli Sicil Kaydı **

5-      Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı) **

6-      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu

7-      Yönetmeliğin 12. Maddesi ikinci fıkrası Kanun 8 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlara uygun güncel teminat mektubu

 

 

KURULUŞUN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;


1-      Ticaret Sicil Gazetesi adres değişikliği yapılan  (Aslı veya onaylı sureti)

2-       Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı)

3-      Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *

4-      Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)

• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve adres değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.

5-      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu

6-      Vergi levhası fotokopisi (Yeni adres göre düzenlenmiş)

 

 

ŞİRKET UNVANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;


1-      Ticaret Sicil Gazetesi unvan değişikliği yapılan, (Aslı veya onaylı sureti)

2-      Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  (Aslı) **

3-      Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *

4-      Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),

5-      Kurucu, Denetçi, Kontrol Elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanlarının Yeni unvana göre düzenlenmiş Taahhütnameleri,

6-      Yetkilendirilmiş tüm ortakların ve şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adıyla düzenlenmiş, noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)

7-      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu

8-      Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)

• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve belge unvan değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.

9-      Vergi levhası fotokopisi (Yeni unvana göre düzenlenmiş)


ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;


1-      Ticaret Sicil Gazetesi, hisse değişikliği yapılan (Aslı veya onaylı sureti)

2-      Kuruluş ortağı taahhütnamesi

3-      İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli mühürlü diploma sureti veya denetçi ise denetçi belgesi fotokopisi

4-      İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı), **

5-      Sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Beyanı veya Adli Sicil Kaydı **

6-      T.C. Kimlik numarasını gösterir belge,

7-      Hisse değişikliği ile Şirket Müdürü değişikliği olmuş ise Şirket İmza Sirküsü (Aslı),

 ·  Şirket müdürü olmayan hissedarlar için İmza Beyanı noterden (Aslı),

 ·   Sistemde mevcut ortakların hisse oranlarında yapılan değişikliklerde Ticaret Sicil Gazetesi ve şirket müdürlüğünde değişiklik varsa şirket müdür imza sirküsü aslı


YAPI DENETİM İZİN BELGESİNİN ZAYİİ OLMASI HALİNDE;


1-      Ticaret Sicil Gazetesi,(en son yayımlanan)

2-      Yapı Denetim izin belgesinin kayıp olduğuna dair gazete ilanı***

3-      Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),

• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve belge unvan değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.

4-      Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *

 

 

YAPI DENETİM FAALİYETİ YAPMAKTAN VAZGEÇEN KURULUŞLAR;

1-        Talep dilekçesi (yetkilisince imzalanmış)

2-        Ticaret Sicil Gazetesi (unvan, amaç maddesi değişikliği yapılan)

• Amaç kapsamından yapı denetim faaliyetlerine ilişkin hükümler çıkarılarak, başkaca faaliyet alanının belirlendiği ve tescil edildiği gazete

3-        Denetim izin belgesi aslı,

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN KURULUŞLARIN FAALİYETE GEÇMESİ İÇİN;

1-        Talep dilekçesi (yetkilisince imzalanmış)

2-        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu

3-        Yetkilendirilmiş tüm ortakların ve şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adıyla düzenlenmiş, noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)

• Eksik çekirdek personel işe başlama işlemleri kuruluşun bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.

 

 

*             Son ortaklar listesi; Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak olup, Ticaret Odasından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

**           Bu belgelerin sunulduğu tarih itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

***         Zayi ilanı yerel basında veya ulusal basında verilebilecek olup, gazete isminin, ilan tarihinin ve ilan metnin gösterildiği sayfaların sunulması gerekmektedir.